تمامی مطالب دسته فیلمهای آموزشی
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۱:۱۶:۴۴

گوشین جوتسو یا Goshin Gutsu سومین کاتای جودو می باشد که شامل ۲۱ فن می باشد که بصورت زیر دسته بندی می شوند:

۱- فنون دسته اول دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله نزدیک که شامل هفت فن زیر می باشد:

۲- فنون دسته دوم دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور که شامل پنج فن زیر می باشد:

۳- فنون دسته سوم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو که شامل سه فن زیر می باشد:

۴- فنون دسته چهارم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب که شامل سه فن زیر می باشد:

۵- فنون دسته پنجم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه که شامل سه فن زیر می باشد:

۱۱:۰۹:۳۸

گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) یا Goshin Jutsu سومین کاتای جودو می باشد که شامل ۲۱ فن می باشد. در این ویدئو شما با نحوه صحیح اجرای این کاتا آشنا خواهید شد.

۱۱:۰۵:۳۷

های من زوکه سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۱۱:۰۳:۰۹

کوشی گامائه دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۵۴:۰۸

شومن زوکه اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۵۱:۲۱

موروته تسوکی (موروته زوکی) سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۳۰:۲۸

فوری اوروشی (فوری اروشی) دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۲۸:۱۰

فوری آگه اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۹:۲۳:۰۳

نانامه تسوکی (نانامه زوکی) سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۱۹:۳۷

چوکو تسوکی (چوکو زوکی) دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

1 2 3 7