تمامی مطالب دسته فیلمهای آموزشی
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۵۴:۴۵

اوکی اوتوشی اولین فن از فنون کاتای دان یک (ناگه – نو – کاتا) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

همچنین این تکنیک بخشی از آزمون کمربندهای Q4 تا دان یک این باشگاه نیز می باشد.

۱۳:۱۶:۳۹

یکی از مهمترین ارکان جودو آداب احترام گذاشتن و نحوه ورود به تاتامی برای اجرای تکنیک می باشد. در این ویدئو شما با نحوه ورود به تاتامی و انواع احترام ها در جودو آشنا خواهید شد. همچنین این احترام ها بخشی از کاتاهای جودو بخصوص کاتای دان یک (ناگه – نو – کاتا) می باشند.