بایگانی مطالب روز: شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۹:۱۴:۳۵

یوکو گری پنجمین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۰۹:۴۵

مای گری چهارمین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۰۷:۳۶

گامن تسوکی سومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۰۴:۵۹

آگو تسوکی دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۰۲:۱۶

نانامه اوچی اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.