دسته بندی تکنیک های جودو
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۲:۳۴:۴۷ 1579

فنون و تکنیک های جودو را می توان براساس نوع کاربرد و عضو اصلی (عضو بدن مانند دست , پا , کمر و …) مورد استفاده در آنها به چند دسته کلی تقسیم کرد که این دسته بندی ها نیز خود شامل دسته بندی های کوچکتری می باشند. در ادامه میتوان دسته بندی فنون جودو را مشاهده کرد.

 1. ناگه وازا (فنون پرتابی)
 2. گاتامه وازا (فنون خاک)
 3. آتمی وازا (فنون ضربه به نقاط حساس بدن) که ممنوع میباشد

۱- ناگه وازا (فنون پرتابی) که شامل ۶۷ تکنیک می باشد و به دو بخش تقسیم می شود :

 1. تاچی وازا (فنون پرتابی درحالت ایستاده)
 2. سوتمی وازا (فنون پرتابی در حالت درازکش)

فنون تاچی وازا (فنون پرتابی درحالت ایستاده) خود به سه بخش تقسیم می شود:

۱- ته وازا (فنون پرتابی دست) که شامل ۱۵ تکنیک زیر می باشد:

 • Ippon-Seoi-Nage
 • Kata-Guruma
 • Kibisu-Gaeshi
 • Ko-Uchi-Gaeshi
 • Kuchiki-Taoshi
 • Morote-Gari
 • Obi-Otoshi
 • Seoi-Nage
 • Seoi-Otoshi
 • Sukui-Nage
 • Sumi-Otoshi
 • Tai-Otoshi
 • Uchi-Mata-Sukashi
 • Uki-Otoshi
 • Yama-Arashi

۲- گوشی وازا (فنون پرتابی کمر) که شامل ۱۱ تکنیک زیر می باشد:

 • Hane-Goshi
 • Harai-Goshi
 • Koshi-Guruma
 • O-Goshi
 • Sode-Tsuri-Komi-Goshi
 • Tsuri-Goshi
 • Tsuri-Komi-Goshi
 • Uki-Goshi
 • Ushiro-Goshi
 • Utsuri-Goshi
 • Daki-Age*

۳- آشی وازا (فنون پرتابی پا) که شامل ۲۱ تکنیک زیر می باشد:

 • Ashi-Guruma
 • De-Ashi-Harai (Barai)
 • Hane-Goshi-Gaeshi
 • Harai-Goshi-Gaeshi
 • Harai-Tsurikomi-Ashi
 • Hiza-Guruma
 • Ko-Soto-Gake
 • Ko-Soto-Gari
 • Ko-Uchi-Gari
 • O-Guruma
 • Okuri-Ashi-Harai
 • O-Soto-Gari
 • O-Soto-Gaeshi
 • O-Soto-Guruma
 • O-Soto-Otoshi
 • O-Uchi-Gaeshi
 • O-Uchi-Gari
 • Sasae-Tsurikomi-Ashi
 • Tsubame-Gaeshi
 • Uchi-Mata
 • Uchi-Mata-Gaeshi

 سوتمی وازا (فنون پرتابی در حالت درازکش) خود به دو بخش تقسیم می شود:

۱- ما سوتمی وازا (️فنون پرتابی خود انداز به جلو) که شامل ۵ تکنیک زیر می باشد:

 • Hiki-Komi-Gaeshi
 • Sumi-Gaeshi
 • Tawara-Gaeshi
 • Tomoe-Nage
 • Ura-Nage

۲- یوکوسوتمی وازا (️فنون پرتابی خود انداز به پهلو) که شامل ۱۵ تکنیک زیر می باشد:

 • Daki-Wakare
 • Hane-Makikomi
 • Harai-Makikomi
 • O-Soto-Makikomi
 • Soto-Makikomi
 • Tani-Otoshi
 • Uki-Waza
 • Uchi-Makikomi
 • Uchi-Mata-Makikomi
 • Yoko-Wakare
 • Yoko-Otoshi
 • Yoko-Guruma
 • Yoko-Gake
 • Kani-Basami*
 • Kawazu-Gake*

۲- گاتامه وازا (فنون خاک) که شامل ۳۱ تکنیک می باشد و به سه بخش تقسیم می شود:

 1. اوسای کومی وازا (فنون نگه داشتن در خاک)
 2. شیمه وازا (فنون خفه کردن)
 3. کانستسو وازا (فنون قفل کردن مفصل)

اوسای کومی وازا (فنون نگه داشتن در خاک) که شامل ۹ تکنیک زیر می باشد:

 • Kami-Shiho-Gatame
 • Kata-Gatame
 • Kesa-Gatame
 • Kuzure-Kami-Shiho-Gatame
 • Kuzure-Kesa-Gatame
 • Uki-Gatame
 • Tate-Shiho-Gatame
 • Ushiro-Kesa-Gatame
 • Yoko-Shiho-Gatame

شیمه وازا (️فنون خفه کردن) که شامل ۱۲ تکنیک زیر می باشد:

 • Gyaku-Juji-Jime
 • Hadaka-Jime
 • Kata-Ha-Jime
 • Kata-Juji-Jime
 • Kata-Te-Jime
 • Nami-Juji-Jime
 • Okuri-Eri-Jime
 • Ryo-Te-Jime
 • Sangaku-Jime
 • Sode-Guruma-Jime
 • Tsukkomi-Jime
 • Do-Jime*

کانستسو وازا (️فنون قفل کردن مفصل) که شامل ۱۰ تکنیک زیر می باشد:

 • Ashi-Gatame
 • Hara-Gatame
 • Hiza-Gatame
 • Juji-Gatame
 • Sangaku-Gatame
 • Te-Gatame
 • Ude-Gatame
 • Ude-Garami
 • Waki-Gatame
 • Ashi-Garami*

۳- آتمی وازا (فنون ضربه به نقاط حساس بدن) که استفاده از این فنون ممنوع می باشد.

استفاده از تکنیک های ستاره دار* در مسابقات طبق قوانین IJF ممنوع می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.