فنون جودو
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۴:۱۶:۵۵ 357

فنون جودو در سه بخش فنون پرتابي (ناگه وازا)، فنون خاک (کاتامه وازا يا نه وازا) و فنون ضربه اي (آتِمي وازا) قرار مي گيرند:

فنون پرتابي (ناگه وازا):
اين فنون شامل دو گروه فنون پرتابي سرپا (تاچي وازا) و فنون قرباني (سوتِمي وازا) مي شود. در فنون قرباني، اجراکننده فن (توري) با افت بدن خود به سمت پهلو يا عقب همراه با دريافت کننده فن (اوکه) او را پرتاب کرده يا به خاک مي زند. اين گروه داراي دو دسته فنون قرباني يا افت به سمت عقب (ماسوتِمي وازا) و فنون قرباني به پهلو (يوکوسوتِمي وازا) است. فنون سرپا نيز برحسب بخش کليدي بدن در اجراي فن به سه زيرمجموعه تقسيم مي شود:
۱- فنون پا (آشي وازا)
۲- فنون دست (ته وازا)
۳- فنون مفصل ران يا کمر (کوشي وازا)

فنون خاک (کاتامه وازا يا نه وازا):
اين فنون داراي سه زيرمجموعه مي باشند:
۱- فنون مهار و کنترل حريف (اوسائه کومي وازا)
۲- فنون خفه کردن يا بيهوش کردن (شيمه وازا)
۳- فنون قفل کردن و شکستن مفاصل (کانستسو وازا)

فنون ضربه اي (آتمي وازا)
اين فنون خطرناک طبق سنت به درجات بالاي دان يک آموزش داده مي شود و شامل کليه حرکات ضربه اي دست و پا مي شود.

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.