اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما میشد سعی و تلاش دیگر مفهومی نداشت.