برای اندیشیدن زمان صرف کنید ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید دیگه فکر نکنید عمل کنید.

علی جوان رعنا (دان ۵ جودو)

AliJavan

متولد ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ رفسنجان

دارای حکم دان ۵ در رشته ورزشی جودو

  • کسب کمربند دان ۵ جودو در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۴
  • کسب کمربند دان ۴ جودو در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۹
  • کسب کمربند دان ۳ جودو در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۸۴
  • کسب کمربند دان ۲ جودو در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۸۱
  • کسب کمربند دان ۱ جودو در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۷۹

دارای مدرک مربیگری درجه یک در رشته ورزشی جود

  • کسب مدرک مربیگری درجه ۱ در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲
  • کسب مدرک مربیگری درجه ۲ در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۶
  • کسب مدرک مربیگری درجه ۳ در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۱

دارای مدرک داوری درجه ۲ در رشته ورزشی جودو

  • کسب مدرک داوری درجه ۳ در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۳
  • کسب مدرک داوری درجه ۲ در تاریخ ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۶