اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما میشد سعی و تلاش دیگر مفهومی نداشت.
  • آیا میتوان از یک شماره موبایل برای ثبت نام چند جودو کار استفاده کرد؟

خیر – سامانه صدور کارت هوشمند بگونه ای طراحی شده است که با هر شماره موبایل فقط میتوان یک نفر را ثبت نام کرد. درواقع شماره موبایل همان شناسه کاربری شما میباشد.

  • هزینه صدور کارت هوشمند چقدر می باشد؟

هزینه صدور کارت هوشمتد برای اولین بار (در زمان ثبت نام) مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان می باشد که مبلغ ۱۰,۰۰۰ تومان آن برای صدور کارت و مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان آن هزینه اشتراک شش ماهه فدراسیون جودو می باشد.

  • هزینه تمدید کارت هوشمند چقدر می باشد؟

هزینه تمدید کارت هوشمند مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان می باشد که در بازه های شش ماهه بایستی پرداخت شود.