درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند، ما بقی یک سال را نود بار تکرار می کنند.