افراد موفق به دیگران کمک می‌کنند تا پیشرفت کنند. افراد ناموفق، خواهان شکست دیگران هستند.
Captcha Code