تمامی مطالب دارای برچسب دی آشی بارای
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳:۳۳:۳۹

دی آشی هارای یکی از فنون دسته آشی وازا در جودو می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

همچنین این تکنیک بخشی از آزمون کمربندهای Q7 نیز می باشد.