تمامی مطالب دارای برچسب یوکو گورما در جودو
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۰:۴۹

یوکو گورما چهاردهمین فن از فنون کاتای دان یک (ناگه – نو – کاتا) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

همچنین این تکنیک بخشی از آزمون کمربندهای Q2 تا دان یک این باشگاه نیز می باشد.